KASUTUSTINGIMUSED

Nõusolek

 • Madise Külaseltsi veebilehe (edaspidi "veebileht") aktiivse kasutajana oled sa kohustatud nõustuma nende kasutustingimustega veebilehe interaktiivse keskkonna liikmeks registreerumisel. Kõik veebilehe reeglid laienevad ka veebilehe registreerumata passiivsele kasutajale / lugejale (näiteks häkkimine ja häkkimiskatsed), kuigi ilma aktiivse kasutusõiguseta ei ole paljusid reegleid võimalik eirata.
 • Veebilehe administratsioon (edaspidi "administratsioon") on Madise Külaseltsi juhatuse poolt volitatud isik või isikute grupp (veebi administraator, webmaster ja suhtlusrühmade moderaatorid), kes haldab veebilehe tehnilist osa ja vajadusel teostab sisulist kontrolli vastavuses talle antud volitustele.
 • Administratsioon võib vajaduse tekkimisel muuta veebilehe eeskirju igal ajal ja ette hoiatamata. Muudatused hakkavad kehtima kolmekümne (30) päeva peale nende avaldamist veebilehel. Kõigile muudatustele tehakse juurde märge * ning veebilehe jalutsisse lisatakse muudatuste avaldamise kuupäev.

Liikmestaatus

 • Registreerumisega kohustud sa avaldama ainult tõest, võimalikult täpset ning hetkel kehtivat informatsiooni, seega kohustud kinni pidama kõigist veebilehe reeglitest ning suhtlusrühmade ja aruteluteemade postitustingimustest.
 • Liikmeks registreerides peaksid sa olema vähemalt 13 aastane või vanem. Alaealine, alla 18 aastane kasutaja peaks saama loa ühelt oma vanemalt või riilikult hooldajalt enne, kui ta end registeerida võib.
 • Administratsioon jätab endale õiguse rikkumise ilmnemisel või rikkumiste ennetamiseks blokeerida või kustutada rikkumise või rikkumiskahtlusega seotud liikmekontod igal ajal ja ilma eelneva hoiatuseta, samuti vajadusel blokeerida nende liikmete IP aadressid.
 • Administratsioon ei ole vastutav registreerumata külaliskasutaja ega registreeritud üksikliikme või liikmegrupi tegevusest tulenevate konfliktide tagajärgede eest.
 • Kõik liikmed vastutavad ise ja ainuisikuliselt käesoleva veebilehe väärkasutamise ja veebilehe reeglite eiramise tagajärgede eest.

Profiiliandmed, kuupäevad, postitused, arutelud, pildid, külalisteraamat ja teised avalikud andmed

 • Sa võid sisestada kasutajaprofiili vaid tõest infot, kuna tänu sellele saame sind identifitseerida ning hoiame eemale rämpspostitajaid. Samuti saame tõeselt analüüsida veebilehe vahendusel sooritatud hääletuse tulemusi. Eksitava ja väärinfo sisestamine "Baasandmed" nõutavatele, samuti vabatahtlikele andmeväljadele on keelatud!
 • Mitte mingisugune osa avalikust informatsioonist ei tohi minna vastuollus ühegi kehtiva seaduse või määrusega. Sa nõustud selgesõnaliselt selle avaldusega ja vastutad (tsiviil- ja karistusseadustike kohaselt) igasuguse enda poolt avaldatud informatsiooni, teksti ja piltide eest.
 • Informatsioon ja failid, mida sa postitad või üles laed, ei tohi rikkuda autoriõigusi, patente, kaubamärke või kolmanda osapoole intellektuaalseid, eraelulisi, isiklikke või avalikke õigusi.
 • Informatsioon, mille sa veebilehel avaldad või postitad, ei tohi olla eksitav, laimav, ahistav või ähvardav.

Kaebuste protseduur

 • Sa oled kohustatud õigeaegselt teatama meie veebilehel leiduvast igasugusest kahjustavast või ebaseaduslikust teabest e-posti aadressile webadmin [ at ] madise-kulaselts.ee
 • Kui administratsioon leiab sinu kaebuse mõne teise kasutaja postituste kohta õigustatud olevat, siis igasugune solvav sisu eemaldatakse meie veebilehelt.
 • Kaebuste protseduur on ühildatud EL-direktiivi 2000/31/CE artikli 14-ga, mis puudutab elektroonilist kaubandust.

Autoriõigus

 • Autoriõigus © 2011, Madise Külaseltsi veebileht. Kõik õigused on kaitstud. Kõik käesoleval veebilehel olevad postituste tekstid, lisatud kujutised, fotod, joonistused ja graafilised elemendid on kaitstud. Neid võib printida isiklikult kasutamiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks on vaja avaldaja luba. Erandina võib kasutada tsitaate, milles on viidatud autorile ja allikale, ehk originaali veebaadressile.
 • Kui kasutaja sisestab andmeid, mis on avalikult nähtavad, sh. ka profiili tekst, pildid, fotod, joonistusted või graafika, külalisteraamatu sissekanded, kommentaarid, foto kirjeldused, võimaldab ta veebilehe virtuaalkeskkonnal kasutada piiramatut litsentsi nende andmete levitamiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, tõlkimiseks või muutmiseks.
 • Igaüks võib ilma nõusolekuta lisada lingi sellele veebilehele ja selle üksikutele lehekülgedele või nende osadele. Erandiks on raamide (näiteks "Iframe") kasutamine ja / või mistahes muu tehnika, mis muudab külastaja jaoks ebaselgeks, millist veebilehte ta sirvib.

Administratsiooni ja liikmete vastutus

 • Kõik õigused on kaitstud, nende rikkumine on selgesõnaliselt keelatud. Administratsioon eitab igasugust vastutust ning postituste sisu või neist tulenevate kahjustuste suhtes on tema kohustused seaduslikult minimaalsed.
 • Administratsioon ei saa garanteerida ja ei garanteeri, et veebileht töötab segamatult ja ilma häirete ja vigadeta 24 / 7. Seadusega lubatud piirides keeldub administratsioon andmast ükskõik milliseid otseseid või kaudseid garantiisid.
 • Administratsioon ei anna mingeid garantiisid käesoleva veebilehe kasutamisest tulenevate tagajärgede, ega siit leitava teabe usaldusväärsuse või õigsuse kohta.
 • Administratsiooni ei saa võtta vastutusele mitte mingite tagajärgede eest, mis tulenevad selle veebilehe kasutamisest. Muuhulgas kehtib see ka otsese või kaudse kahju tekitamise suhtes.
 • Kasutajana on kõik veebilehe liikmed kohustatud vastutama oma postituste, profiiliandmete jm. tegevuse eest veebilehel. Kohustused ja vastutus ei kehti ainult liikme poolt avaldatud avalikus blogis, fotoalbumis, suhtlusrühmades, aruteludes jne. avaldatud info suhtes, vaid ka teistele liikmetele või liikmerühmadele saadetud privaatsete teadete sisu osas.
 • Lingid teiste lehekülgedele, k.a. bännerid, nupud ja tekstilingid, kuuluvad linkide avaldaja vastutuse alla. Administratsioon võib vajadusel keelata teiste veebikeskkondade linkimise ja võib süüdlase vastutusele võtta juhul, kui avaldatud linkide sisu ei vasta kollektiivse ja isikliku mitte- kaubandusliku eesmärgiga kasutamistingimustele.

Kollektiivse ja isikliku mitte-kaubandusliku eesmärgiga kasututingimused

 • Käesolevat veebilehte võib kasutada ainult kollektiivsel ja isiklikul mitteärilisel otstarbel, välja arvatud postitused selleks ettenähtud teemade all (kuulutused, ost-müük, teenused jms.). Lubatud on ka reklaami avaldamine avalikus suhtlusrühmas "Madise ettevõtlus" vastavalt nimetatud suhtlusrühma postitustingimustele.
 • Käseolevat veebilehte on keelatud kasutada tavapärasest erineval moel, ebaseaduslikul eesmärgil või ükskõik missugusel teisel eesmärgil, mis on vastuolus veebilehel kehtivate eeskirjadega või ükskõik millises suhtlusrühmas või arutelufoorumi teemas kehtivate postitustingimustega.
 • Käesolevat veebilehte tuleb kasutada viisaka, vastutustundliku, hoolika, tasakaaluka ja mõtleva inimesena, sest midagi muud siin kehtivad eeskirjad sinult ei nõuagi!

Muud tingimused

Märkused ja hoiatused

 • Sa oled kohustatud lugema ja aru saama kõigist veebilehel kehtivatest eeskirjadest, samuti veebilehe administratsiooni poolt sinule privaatteatena või e-posti teel saadetud märkustest ja hoiatustest.
 • Käesoleva veebilehe aktiivse kasutamise jätkamist peale märkuse või hoiatuse saamist, käsitletakse kui märkuste ja hoiatuste sisuga selgesõnalist nõustumist.
 • Märkuses või hoiatuses viidatud rikkumise või muu ebalegaalse tegevuse jätkumisel on administratsioonil õigus vastav(ad) kasutajakonto(d) blokeerida või kustutada ja IP aadress(id) blokeerida. Samuti kustutada kõik ebalegaalsed postitused, teemad, kommentaarid, lingid, pildid jm. tegevused, mis ei vasta veebilehe reeglitele.

Ligipääs kontole

 • Kasutajanimede kasutus, sisselogimised, salasõnad ja / või sisenemiskoodid (edaspidi "sisselogimisandmed") on ainuüksi kasutaja vastutusel. Kasutaja on kohustatud säilitama oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.
 • Kasutaja on kohustatud otsekoheselt informeerima veebilehe administratsiooni sisselogimisandmete väärkasutuse või lekkimisest e-posti aadressil webadmin [ at ] madise-kulaselts.ee, kirjutades teemaks 'SISSELOGIMINE'.

Õigusabi

Antud dokument ja suhted sinu ning selle veebikeskkonna vahel alluvad Eesti Vabariigi seadustele. Kõik hagid ja vaidlused lahendatakse vajadusel Eesti Vabariigis, Harju maakohtus.

Põhidokument avaldatud ja kehtiv alates: 12.10.2011
* Muudatused avaldatud:

KÄITUMISEESKIRI

Alljärgnevad tegevused on seadusega keelatud ning karistatavad

 • Rassism, ksenofoobia, negatiivsus ja diskrimineerimine (vangla släng jms.) Rassistlikud märkused, seksuaalse diskrimineerimise propageerimine, rassistlike piltide avaldamine või välismaalaste solvamine on meie veebilehel keelatud.
 • Avalikud solvangud, pornograafiliste piltide avaldamine, pedofiilia, prostitutsiooni- või eskortteenuste pakkumine ning kaudsed või selgesõnalised vihjed seksuaalsele tegevusele. On keelatud üles laadida pornograafilisi pilte või varjatud erootilise alatooniga tekste. Sama kehtib nii avalike, kui privaatsete seksuaalsele tegevusele kutsuvate kirjade suhtes. Humoorikate piltide või karikatuuride puhul võidakse teha erandeid, kui nende humoristlik iseloom on kõigile selgelt mõistetav.
 • Kellegi nime või pildi laimamine, solvamine, jälitamine, haavamine, väärkohtlemine, usalduse väärkasutamine jne. on seadusalikult keelatud ja on karistatavad. Seetõttu solvava keele kasutamine, kellegi pildi või nime solvamine, laimamine ja jälitamine on samuti meie veebilehe virtuaalkeskkonnas keelatud. Rangelt on keelatud avaldada teateid või pilte, millel on kahjustav, ähvardav, valet muljet jättev, laimav, tigetsev, agressiivne, rassistlik, vulgaarne, mustav, ebasünnis, solvav, vägivaldne, rõve või pornograafiline sisu. Samuti on keelatud kasutada seda keskkonda poliitilistel või reklaami eesmärkidel. Vihjed poliitilistele parteidele ja reklaamkirjade avaldamine on karistatavad, kui on selgelt arusaadav nende poliitiline või poleemikat tekitav iseloom. Arutlused poliitilistel teemadel on lubatud seni, kuni need ei ole omandanud väärastunud mõõtmeid.
 • Intellektuaalse omandi ja autoriõiguste rikkumine. Võid meie veebilehel avaldada ainult sellist sisu (pildid, tekstid, muusika, filmid jne.), mille jaoks sul on olemas kõik vajalikud autoriõigused. Oled ainuisikuliselt vastutav vajalike õiguste saamise eest. Madise Külaseltsi ei saa vastutusele võtta juhul, kui sa avaldad sisu, mille avaldamiseks sul õigused puuduvad. Kui Madise Külaseltsi teavitatakse sisust, mis rikub kolmandate isikute õigusi, rakendab Madise Külaselts vastavaid sanktsioone.
 • Veebislehe avaliku korra rikkumine, st. rämspostituste avaldamine ja saatmine ehk spämmimine, häälte ostmine, soovimatute reklaamide või ahelkirjade saatmine privaatsetes või avalikes postitustes, ebaseaduslikelt veebiehtedelt allalaadimislinkide lisamine, liiga pikkade tekstide kirjutamine ja saatmine jne. on karistatav. Ära käitu teiste kasutajate suhtes ebasoovitaval või kahjulikul moel!
 • Häkkimine ja häkkimiskatsed meie veebilehele või selle liikmete kontodele on keelatud ja karistatav. Sellises olukorras oleme sunnitud teavitame politseid, isegi kui on tegu alaealise poolt sooritatud väärtegevusega. Selliste kuritegude kordasaatmisega riskid vanglakaristuse ja / või rahatrahviga.

Madise Külaseltsil on õigus võtta kasutusele vajalikud meetmed keelatud tegevuste peatamiseks, välja arvatud laimu ja laimukirjade korral (mida saab hageda pärast kannatajapoolse kaebuse esitamist). Madise Külaselts on seaduse järgi kohustatud teavitama sellistest rikkumistest asjakohaseid õiguskaitseorganeid.

Kaebused

Väärkasutusest saab teatada e-posti aadressil: webadmin [ at ] madise-kulaselts.ee

Põhidokument avaldatud ja kehtiv alates: 10.10.2011
* Muudatused avaldatud: